Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Warmia Bus

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki zawarcia oraz wykonania Umowy

pomiędzy Wypożyczalnią, a Klientem.

2. Właścicielem i organizatorem Wypożyczalni jest:

P.H.U Pol Impex spółka jawna Polakowski, ul. Armii Krajowej 2, 10-072 Olsztyn  prowadzącym działalność gospodarczą w siedzibie: Body Perfect, ul. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn.

NIP: 739 10 08 698.

3. Wypożyczalnia będzie funkcjonować w terminie od 28.03.2019 do 31.08.2019 w godzinach:

9.00 do 20.00

4. Hulajnogę elektryczną może wypożyczyć wyłącznie osoba legitymująca się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, po uiszczeniu kaucji w kwocie 100 złotych oraz po pisemnej akceptacji Regulaminu, protokołu odbioru stanu technicznego hulajnogi i informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podpisaniu umowy z Wypożyczalnią na jej wynajem.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie hulajnogi są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się hulajnogą oraz wiedzą w zakresie bezpiecznego jej użytkowania oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

Wypożyczenie

1. Hulajnoga może zostać wypożyczona wyłącznie przez osobę fizyczną, która:

– ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia hulajnogi bez podania uzasadnienia w przypadku subiektywnej oceny co do Klienta jako osoby niewiarygodnej.

3. Przed wypożyczeniem hulajnogi Klient jest zobowiązany:

– sprawdzić stan techniczny hulajnogi,

– potwierdzić należyty poziom naładowania hulajnogi umożliwiający korzystanie z niej,

– upewnić się czy warunki drogowe oraz pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się

– jakiekolwiek zauważone uszkodzenia hulajnogi lub jej wyposażenia zgłosić pracownikowi Wypożyczalni,

– zapoznać się z obsługą i użytkowaniem hulajnogi,

– podpisać umowę na wynajem hulajnogi.

5. Hulajnogi ładowane są wyłącznie przez Wypożyczalnię . Klient może naładować hulajnogę w czasie wypożyczenia w Wypożyczalni lub w miejscu przez wypożyczalnię wskazanym.

Korzystanie

1. Korzystanie z wypożyczonej hulajnogi może odbywać się wyłącznie w obrębie granic Olsztyna.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi zgodnie z instrukcją przekazaną przez Pracownika Wypożyczalni.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– przestrzegania maksymalnej ładowności hulajnogi, która wynosi 95 kg.

– używania hulajnogi zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

– poruszania się hulajnogą wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie, zabrania się jeżdżenia hulajnogą po wodzie,

– niekierowania hulajnogą będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, po których zażyciu zabronione jest lub niezalecane jest kierowanie pojazdami,

– niewykorzystywania hulajnogi jako rekwizytu, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów, skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom,

przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych, pojazdu służącego do odpłatnego przewozy innych osób lub rzeczy, poruszania się po płycie lotniska, przewożenia paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo na drodze,

– nie przewożenia za pomocą hulajnogi zwierząt,

– niekorzystania z hulajnogi podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,

– niekorzystania z hulajnogi po zmroku.

4. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w hulajnodze. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w hulajnodze, Wypożyczalnia nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw.

Wypożyczalnia może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.

5. Klient nie może oddać hulajnogi osobie trzeciej do używania. Klient odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał hulajnogę do używania.

6. Klient nie może przewozić hulajnóg samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w hulajnodze, Klient jest zobowiązany do jej zabezpieczenia oraz do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalnię o jej stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii na numer telefonu: 89 612 97 97 lub 601 538 020.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wypożyczalni.

Opłata

1. Opłata za wypożyczenie hulajnogi pobierana jest z góry, odpowiednio do okresu wypożyczenia, określonego przez Klienta. Ewentualna dopłata wynikająca z przedłużenia czasu wypożyczenia pobierana jest przy zwrocie hulajnogi w wysokości 25 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata za wypożyczenie hulajnogi dokonywana jest kartą płatniczą lub gotówką.

3. Opłata za wypożyczenie hulajnogi wynosi odpowiednio:

Ilość hulajnog [ szt.] Czas wypożyczenia [ godz.]

Kaucja

1. W chwili wypożyczenia hulajnogi pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 złotych (słowne: sto złotych ), zatrzymywana przez Wypożyczalnię na czas wypożyczenia hulajnogi.

2. Po oddaniu hulajnogi przez Klienta w ustalonym terminie oraz w stanie odpowiadającym warunkom umowy kaucja zwrotna jest oddawana Klientowi.

3. W przypadku zwrotu hulajnogi po wskazanym terminie wypożyczenia w pierwszej kolejności z kaucji zwrotnej potrącana jest należność za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi lub sprzętu powierzonego Klientowi z kaucji zwrotnej zostanie potrącona część należności za powstałą szkodę. Jeśli szkoda przekracza wartość kaucji zwrotnej Klient zobowiązany jest uregulować różnicę.

Szkody

1. Wypożyczając hulajnogę Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jej użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu hulajnogi.

2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania hulajnogi przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej hulajnogi.

3. W przypadku kradzieży hulajnogi Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezzwłocznie Wypożyczalni, a w następnej kolejności Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości hulajnogi pomniejszonej o kaucję.

4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi lub sprzętu powierzonego Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie następującym z cennikiem:

Koszt hulajnogi elektrycznej wynosi 2500 zł brutto.

Koszt ładowarki wynosi 200 zł brutto.

Zwrot

1. Hulajnogę należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym.

2. Czas wypożyczenia hulajnogi kończy podpis pracownika Wypożyczalni na protokole stanu technicznego hulajnogi z wpisaną godziną zwrotu.

3. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, prosimy wcześniej poinformować Wypożyczalnię telefonicznie.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, gdy Klient nie zwróci hulajnogi ani nie

powiadomi Wypożyczalni o przewidywanym terminie jej zwrotu, pozostawiona kaucja zwrotna zostaje przyjęta jako przychód Wypożyczalni, a kradzież hulajnogi zostanie zgłoszona Policji.

5. Pulsujący czerwony symbol baterii oznacza możliwość przejechania dystansu wynoszącego maksymalnie 5 km.

6. W przypadku kiedy Klient nie będzie w stanie zwrócić hulajnogi do Wypożyczalni ze względu na rozładowanie się baterii, awarię, uszkodzenie techniczne lub z innego powodu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię o konieczności zwrotu hulajnogi w innym miejscu.

7. W przypadku zwrotu hulajnogi w miejscu innym niż siedziba Wypożyczalnia Klient

pokrywa koszt transportu hulajnogi do siedziby Wypożyczalni w wysokości: 50 zł. Niezależnie od powyższej opłaty Klient zobowiązany jest wnieść opłatę należną za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

8. Powyższa kwota w pierwszej kolejności potrącana jest z kaucji zwrotnej.

Postanowienia końcowe

1. Prawo do składania reklamacji, co do wypożyczenia hulajnogi elektrycznej na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:

P.H.U Pol Impex spółka jawna Polakowski, ul. Armii Krajowej 2, 10-072 Olsztyn.

2. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z wypożyczeniem sprzętu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U Pol Impex sp.j. Polakowski adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Armii Krajowej , lok. 2, 10- 072 Olsztyn, NIP: 7391008698.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wypożyczalni sprzętu. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest: świadczenie usług wynajmu sprzętu.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. 
  1. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pani/Pana rzecz – wypożyczenia sprzętu odnosi się do konkretnie oznaczonej osoby. 
  2. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania Klubu, aby uniemożliwić korzystanie z już wykorzystanych promocji. 
 6. Klub informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom księgowym współpracującym z Administratorem,
 2. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 1. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. 
 2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

……………………………………. (Imię Nazwisko)

Przewiń na górę